Lomaý hünär güýji dessine dişleri aklaýan ruçkalar

Gysga düşündiriş:

Lomaý hünär güýji dessine dişleri agardyjy ruçkalar, dişlere 30 sekuntlap ​​ulanyp boljak gaty çalt we amatly akartma önümidir, çalt täsirini görersiňiz, suwda we tüýkülikde eräp bilmeýär we çotga bilen aňsatlyk bilen aýrylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Hakyky durmuşda durmuşynda gaty meşgul adamlar köp, agyr iş ýüki jikme-jikliklere kän bir täsir etmeýär. Dişleriňizi yzygiderli akartmalydygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Worköne köplenç iş indiki sapara çekiler, ýöne bu gezek hem möhüm müşderiler bilen duşuşmaly, dişleri akartmak müşderilere gowy täsir galdyrarmy?
Elbetde ýok, dişleri akartýan ruçka, şekil krizisini çözmek üçin birnäçe minutda size ynamly ýylgyryp biler, şeýlemi?

xqy_05

Parametr

1. lomaý hünär güýji dessine dişleri aklaýan ruçkalar, diş talap etmeýän diş aklaýjy önümdir
ak reňkli gaplar. Hatda islendik wagt we islendik ýerde hereket gurşawynda ulanylyp bilner. Onda ýokary hilli, güýçli täsirli diş bar
12 kölegäni gowulaşdyryp bilýän aklaýjy önümler
2. lomaý hünär güýji derrew dişleri aklaýan ruçkalar ýaly iýmitler sebäpli dörän diş tegmillerini ygtybarly we netijeli aýyrýar
kofe, gyzyl çakyr, çaý we ş.m.
3. Amatly we täsirli, islendik wagt, islendik ýerde, wagt we ýerden boş dişleri aklap biler.
4. Lomaý hünär güýji derrew dişleri aklaýan ruçkalar az bolany üçin, sumkaňyza salyp bilersiňiz, edip bilersiňiz
jübiňize, hatda gapjygyňyza salyň, islän ýeriňize alyp bilersiňiz.
5. lomaý hünär güýji bada-bat dişleri aklaýan ruçkalar bazardaky iň güýçli formuladyr. Dişlere çuňlaşýar
dişleriňizi reňkleýän içki pigmentleri ýeňilleşdirmek. Şeýle hem, aklanandan soň başlangyç aklamak täsirini saklap biler
dişler. Bu aklaýjy ruçka ýylgyrşyňyzy has uzak saklaýar. Kanagatlandyrýança 20 günüň dowamynda günde iki gezek ulanyň
ýylgyr. Köp adam üçin bu proses adatça bir hepde dowam edýär.

xqy_04

Üstünliklerimiz

1. Öz täsirleriňizi etmegiň zerurlygy ýok
2. Geýmek üçin oňaýsyz gaplar ýok, şonuň üçin ulanmagyň arasynda ýuwuljak gaplar ýok
3. Zeper ýeten dişlerden gaça durup biler
4. Galamlar gaty az ýer alýarlar
5. Iň ýokary akartma netijesi
6. Ulanmak aňsat, ruçka amatly
7. Gurlan çotga jeli goýbermek üçin diňe öwrüň
8. Akartmagy bejermek ýa-da ýeke özi ulanmak üçin ajaýyp
9. Peroksid we peroksid däl jel, hemmesi üpjün edip biler
10. Näsaglary akartmak üçin diş lukmanlary tarapyndan satylan ýaly
11. Softumşak ulanyjy çotgasy
12. Konsentrasiýalaryň dürlüligi
13. Çalt, amatly, täsirli we moda

xqy_03

Dişleri agardyjy ruçkany ulanmak

1. Galamyň düýbüni gabyň ujuna goýlan kiçijik bir jel görýänçäňiz birnäçe sagat öwrüň.
2. Dodaklary dişlerden uzaklaşdyryp, giň ýylgyryň.
3. Bu jeli 30 sekundyň dowamynda dişleriňiziň ýüzüne sürtüň. Jel dişleriňiz bilen kontaktda işjeňleşer we siz
jel köpügini birneme görer, bu organiki tegmilleri işjeň eredýär we islendik diş gurluşyny agarýar
reňksiz
tegmiller bilen. Jeli dişleriň üstünde 10 minut saklaň we agzyňyzy ýuwuň.
4. Galamyň ujuny ýuwmaň. Ujundaky galyndy jeli arassalaň. Galam indiki gezek ulanyň.
Dişleri agardyjy ruçkany günde iki gezek ulanyň, has gowusy reňkli iýmitler ýa-da içgiler iýilenden soň ulanyň. .A bolmasa, siz
günde iki gezek çotgadan we ýuwlandan soň ruçkany derrew ulanyp biler.
Gyzgyn T ýaşlary: lomaý hünär güýji dessine dişleri aklaýan ruçkalar, üpjün edijiler, öndürijiler, bahasy, hususy belligi

xqy_02
xqy_01
xqy_06

  • Öňki:
  • Indiki: