Dişleri akartmak

 • Gel Single Product

  Gel ýeke önüm

  gelip çykyşy: Jiangxi, Hytaý Marka ady: SMILEKIT Görnüşi: Dişleri agardyjy elementiň ady: Dişleri aklaýan jel şahadatnamasy: CE & CPSR Goşundy: 0.1-35% hp / 0.1-44% cp / Peroksid däl jel tagamy: nan tagamy ýa-da ýöriteleşdirilen hyzmat: OEM / Bölekleýin / Lomaý agramy: 10g / OEM Ulanylýan ýeri: Öýde ulanmak / Syýahatdan peýdalanmak şerti: 10 minut / 30 minutlyk jel konsentrasiýasy: ulaldylan göterim, 0,1% -35% HP, 0,1% -44% CP, peroksid däl şpris göwrümi: 1.2ml-7.2g 3ml-9,6g 5ml-10,6g 10ml-21g / OEM ...
 • Gel Syringes Kits Three sets of gel black and white hard box sets

  Gel şprisleri toplumy Jel gara we ak gaty guty toplumlary

  gelip çykyşy: Jiangxi, Hytaý Marka ady: SMILEKIT Görnüşi: Dişleri agardyjy elementiň ady: Dişleri aklaýan jel şahadatnamasy: CE & CPSR Goşundy: 0.1-35% hp / 0.1-44% cp / Peroksid däl jel tagamy: nan tagamy ýa-da ýöriteleşdirilen hyzmat: OEM / Bölekleýin / Lomaý agramy: 10g / OEM Ulanylýan ýeri: Öýde ulanmak / Syýahatdan peýdalanmak şerti: 10 minut / 30 minutlyk jel konsentrasiýasy: ulaldylan göterim, 0,1% -35% HP, 0,1% -44% CP, peroksid däl şpris göwrümi: 1.2ml-7.2g 3ml-9,6g 5ml-10,6g 10ml-21g / OE ...
 • Mini Teeth Whitening LED Light Private Label

  Mini dişleri akartýan LED ýagtylyk şahsy belligi

  Led ýeňil dişleriň aklanmagy, nano bölejikleri we fotoliz katististleri arkaly wodorod peroksidiň işjeňleşmegini çaltlaşdyrýan Hg güýçli gök ýagtylyga esaslanýar. Sinl-ine erkin kislorod atomlarynyň çalt dargamagyny höweslendirýär we agardyjy täsirleri gazanmak üçin aklaýjy serişdeleriň dişlere we çuň ýerlere redoks reaksiýalaryny goýmagyna sebäp bolýar.

 • Wholesale Hydrogen Peroxide Teeth Whitening Gel Used By Dentists

  Diş lukmanlary tarapyndan ulanylýan wodorod peroksid dişleri akartýan jel

  Diş lukmany wodorod peroksid dişleri agardyjy jel, el bilen garyşdyrylmaly däl, nädogry bahalandyrma sebäpli galyndylardan we deňsiz garyşmakdan gaça durýan we möhürlemek meselesi sebäpli akartmagyň täsiri has täsirli. Diş lukmany wodorod peroksid dişleri agardyjy jel, salonda ýa-da akartma klinikasynda dişleri aklaýan jeli tygşytlamak aňsat we aňsat.

 • Teeth Whitening Brush Pen

  Dişleri agardyjy çotga ruçkasy

  Ak reňkli jel ruçkalary ýa-da çotga aklaýjy jel ruçkalary, dişleriň agardyjy önümleri gaty meşhur. Öýdäki beýleki dişleri aklamak ulgamlary ýaly birmeňzeş peroksid birleşmelerini ulanýar. Gurluşy sebäpli, ýokary takyklyk we has gowy netijeler bilen dişleri aklap bilýär. Diş agardyjy ruçkalary we lomaý dürli aklaýjy jel ruçkalaryny özleşdirmegi goldaýarys.

 • Wholesale Professional Strength Instant Teeth Whitening Pens

  Lomaý hünär güýji dessine dişleri aklaýan ruçkalar

  Lomaý hünär güýji dessine dişleri agardyjy ruçkalar, dişlere 30 sekuntlap ​​ulanyp boljak gaty çalt we amatly akartma önümidir, çalt täsirini görersiňiz, suwda we tüýkülikde eräp bilmeýär we çotga bilen aňsatlyk bilen aýrylýar.

 • Private Label Carbamide Peroxide Teeth Whitening Pen

  Hususy bellik Karbamid peroksid dişleri agardyjy ruçka

  Daş-töweregindäki adamlar reňkli ak reňkli ruçkalary ulananlarynda, açyk reňkli ak reňkli ruçkalaryň birden degmegi derrew ünsi özüne çekip biler. Aklamak ruçkalary diňe bir gowy akartma effektlerine mätäç bolman, daşarky gözellik hem gaty möhümdir. Islegli adam hökmünde harytlaryň daşarky ulanylyşy adamyň tagamynyň gönüden-göni ýüze çykmagydyr. Karbamid peroksid dişlerini aklaýan ruçka edýär.

 • Natural Teeth Whitening Pen KIT

  Tebigy dişleri agardyjy ruçka KIT

  Tebigy dişleri agardyjy ruçka - Dişleri çalt aklamak üçin diş akartma jeliniň ýokary konsentrasiýasy ýok, ýöne professional dişleri akartandan soň dişleri saklamak üçin professional diş agardyjy ruçka hökmünde ulanylyp bilner, sebäbi dişleriňizi gyjyndyrmaýar we dişleri saklap bilýär. Akartmagyň täsiri. Sahypadaky ähli önümler Dişleri aklaýan lomaý we şahsy bellikleri goldaýar, Soraglara we sargytlara hoş geldiňiz.

 • Teeth Whitening Brush Plastic Pen

  Dişleri akartýan çotga plastik ruçka

  Dişleri agardyjy önüm öndüriji hökmünde, müşderileriň talaplaryna laýyklykda dişleri agardyjy çotga ruçkalaryny sazlap bileris. Standardokary standart barlaghanalar we gözlegçiler dişleri agardyjy çotga ruçkalarynyň netijeliligini we howpsuzlygyny kepillendirip bilerler. Halkara abraýly Fda, Ce şahadatnamasy we Gmp synagy

 • Best CP/HP 0-44% Teeth Whitening Gel Bulksale

  Iň oňat CP / HP 0-44% Dişleri agardyjy gel Bulksale

  Dokalanan we sary dişlerden dynmaga kömek etmek üçin iň oňat dişleri aklaýjy jel bar. Wodorod peroksid ýa-da karbamid peroksid, natriý hlorid bar bolan iň oňat dişleri aklaýjy jel bar. Adatça iň oňat dişleri akartýan jel barada aýdylanda, olary ulanmak üçin dişleri akartýan gaplar gerek bolup biler.