Smilekit

Gysga düşündiriş:

Lomaý hususy bellik UV dişleri agardyjy enjam uv dişleri akartma toplumy dürli gaplamalary, ýöriteleşdirilen şahsy belligi, dürli zerurlyklara görä dürli konsentrasiýaly dişleri akartýan jeli özleşdirdi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: Hytaý
Marka ady: SMILEKIT
Model belgisi: KIT002
Şahadatnama: CE CPSR
Hyzmat: OEM ODM hususy belligi
Goşundy: 0,1-35% at güýji / 0,1-44% cp / peroksid däl jel

Bukja: Sowgat gutusy
Reňk: Ak reňk
Tagam: Yalpak tagamy
Lightagtylyk: LED yşyk
Görnüşi: Dişleri agardyjy toplum
Kepillik: 12 aýlyk halkara

xq01
xq02

Çig mal
PVP, PEG-8, suw, wodorod peroksid, akrilat kopolimer, natriý gidroksid, natriý sakarin, gliserin, karbomer

.Ol
Owadan, ak ýylgyryş almak üçin 3 sany ýönekeý ädim: 1. “Whitestrips” -iň arkasyndan gabyň 2. Dişleriň ýüzüne berk çalyň 3. Ak ýylgyryşy görkeziň Hünär täsiri: Günde bir gezek 16 minut ulanyň. Iň oňat netijeler üçin doly toplumy ulanyň.

12 aý we ondan ýokary
Günde bir gezek 16 minut ulanyň
Birnäçe ýyllap diş tegmillerini aýyryň we ýylgyrşyňyzy aklaň. Agyz boşlugy bar bolsa we fotodinamiki bejergi alýan bolsaňyz, bu yşyklandyryş enjamyny ulanmaň

01

Üstünliklerimiz

1. GMP & ISO 22716 tarapyndan tassyklanan zawod
2. & CE & CPSR tarapyndan tassyklanan önümler
3. Täze önümleri ösdürmegiňizi goldamak üçin hünärmen gözleg topary
4. Kepillendirilen hil gözegçilik ulgamy, Üçünji tarapyň barlagy bar
5. Ownuk sargyt üçin 1-3 gün, OEM sargyt üçin 12-20 gün, OEM bar

XQ03

Näme üçin bizi saýlamaly?

- Günlerde görünýän netijeler
- Her dürli meneklere garşy täsirli
- Çalt we aňsat bejergiler
- simpleönekeý täsirli gel ruçkasy
- leumşak we inçe ruçka dizaýny

xq04 (1)
xq04 (2)
xq04 (2)

Esasy aýratynlyk

1. UV çyrasy :.
. Smartfon ýaly ýokary tehnologiýaly sensor düwmesi, ony ýeňil el degirmek arkaly öwrüp bilersiňiz. Suw geçirmeýän funksiýa, adaty gurşundan has köp elektrik tagtasynyň ömrüni uzaldyp biler.
. Simpleaponiýaly dizaýner, daşlardan ylhamlanan, ýönekeý we aşa, inçe we ýeňil alma syçanjygynyň galyňlygy.
. Injektor şekilli ABS gabyk materialy, dizaýneriň düşünjesine laýyk gelýän, daşdan ýasalan şöhle bilen.
. “C” görnüşli interfeýs bilen simsiz el bilen dolandyrylýan, agzyňyza howa pod simsiz nauşnikleri bilen gulak ýaly duýgy getiriň, 10 minutlyk taýmer funksiýasy, aladalanman islendik zat edip bilersiňiz.
. Ergonomiko çukur dizaýny bilen ýokarky tarelka, dişler bilen jeliň arasynda 95% ykjamlyk getirýär.
. Garşylyk çyzygynyň dizaýny, jeliň süýşmeginiň öňüni alyň.
. 20 sany nemes import edilen lampalary bolan LED, 20 sany diş ak bolup biler. Lighteterlik ýagtylyk, gel işjeň faktorynyň doly dargamagyny çaltlaşdyryp biler.
2. Kitdäki jel:
. Amerikan FDA hasaba alyş formulasy, AOP & ACP goşuldy, duýgurlyk ýok we dişleri iki esse aklaýar.
. Dişlere ýokary ýelmeşmegi we akmagy aňsatlaşdyrmaýan ýokary arassalygy we ajaýyp galyňlygy bolan jel.
. Dişleriň aşagyndaky çuň ak reňkli dişler, dişleriň dowamly aladasy. .
. Ildumşak maddalar, n-iritasiýa, diňe dişleri aklaýar, zyýany ýok
3. Bütin önümçilik FDA we CE ülňülerine laýyklykda alnyp barylýar, ähli paket turbalary we başgalar GMP ussahanamyza ugradylmazdan ozal berk sterilizasiýa edilýär we ähli jel atylmagy we saklanyşy berk temperaturada, pespällik gözegçiliginde.

xq04 (3)
xq04 (4)
xq04 (5)
xq04 (6)

  • Öňki:
  • Indiki: