Näme üçin dişlerim reňklenýär? Diş lukmany reňklenmegiň sebäbini we dişleriňizi nädip akartmalydygyny aýdýar!

Sideol ýakasyndaky mahabatlarda we internetde her dürli aklaýjy maglumatlary tapyp bilersiňiz. Dişleriň aklanmagynyň köp görnüşi bilen, haýsysy meniň üçin dogry?

Dişleri akartmazdan ozal taýýarlyk
Dişleri akartmazdan ozal, dişiň reňklenmeginiň sebäbine düşünmek üçin ilki bilen diş lukmanyna ýüz tutuň, soňra bejermek üçin amatly aklamak usulyny saýlap bilersiňiz. Dürli akartmak usullary üçin käwagt ilki bilen agyz problemalaryny çözmeli bolýar, meselem: bejerilmedik diş çüýremesi, boş ýa-da ýiten doldurgyçlar, periodontal kesel we ş.m.

Dişleriň reňklenmeginiň sebäpleri
Dişleri nädip akartmalydygyny bilmekden ozal, dişleriň sary we gara öwrülmegine näme sebäp bolýandygyna düşünmelidiris:

◎ Iýmit boýamak (çaý, kofe, kola, gyzyl çakyr, köri içmek ýaly)

◎ Çilim çekmek, betel hozy iýmek

Hlor Hlorheksidini öz içine alýan agz ýuwmagyň uzak wagtlap ulanylmagy

Age Garranyňyzda dişleriňiz sary bolýar

◎ Dogabitdi ýa-da alnan keseller diş displaziýasyna ýa-da reňkine sebäp bolýar

Diş Diş ösdürilende, dişleriň reňklenmegine sebäp bolýan dermanlary belli bir mukdarda ulanyň: tetrasiklin ýaly

Oth Diş şikesleri, dişleriň çüýremegi ýa-da pulpa nekrozy

◎ Käbir metal doldurgyçlar, silindrler, protezler

Dişleri akartmagyň görnüşleri
◎ Gum partlamagy we aklamak

Gum basmak, dişleriň reňkini “fiziki” görnüşde dikeltmekdir. Natriý bikarbonat we diş çäge süpüriji maşynyň güýçli gaz we suw sütünini ulanyp, dişleriň daşky ýüzüni örtýän reňkli plakat we kir aýrylýar we bar bolan diş reňki dikeldilýär, ýöne dişiň fonuny aklap bolmaýar. Gum örtmek we aklamak, tüsse tegmilleri, betel hozy tegmilleri, kofe tegmilleri, çaý tegmilleri we ş.m. ýaly dişleriň “daşky üstündäki tegmilleri” aýryp biler. Dişleri akartmagyň beýleki usullary bilen kämilleşdirmeli.

◎ Sowuk ýagtylyk / lazer bilen aklamak

Sowuk ýagtylygy aklamak ýa-da lazer bilen aklamak dişiň reňkini dikeltmek üçin “himiki” usuldyr. Klinikada lukmanyň operasiýasy bilen has köp aklaýjy serişdeleri ulanmak bilen, aklaýjy serişde gysga wagtyň içinde dişleriň aklanmagynyň täsirini gazanyp biljek ýagtylyk çeşmesi arkaly katalitik reaksiýa döredip biler. Köplenç ulanylýan ýagtylyk çeşmeleri sowuk yşyk ýa-da lazerdir.

◎ Öýi aklamak

Adyndan görnüşi ýaly, hassalara öý gaplaryny we aklaýjy serişdeleri almaga mümkinçilik berýär. Lukmanyň görkezmesinden soň, öýde dişleri akartmak bejergisini aňsatlyk bilen tamamlap bilerler. Öýi aklamak, dişleri aklamak üçin “himiki” usullary hem ulanýar. Ilki bilen, lukman klinikada ýöriteleşdirilen diş lýuboýy, dişiň ýüzüne has ýakyn bolmagy, aklaýjy serişdäniň dişiň ýüzüne has ýapyşmagy we agentiň bolmagy üçin täsir galdyrýar. has gowy aklamak täsiri. Näsag agardyjy serişdäni öýdäki diş lagasyna goýýar, soň bolsa özi geýýär.

Öýde aklamak, dişiň duýgurlygynyň pes mümkinçiligi we derejesi pes bolan sowuk yşyk / lazer aklaýjy serişdeleriň az konsentrasiýasyny ulanýar, ýöne islenýän effekti gazanmak üçin ep-esli wagt gerek. Akartýan tarelkany günde 6-8 sagat geýmeli we 4 hepde töweregi dowam etmeli.

◎ -hli keramiki patch / ähli keramiki täç (ýaýlar)

-Hli keramiki ýamalar / ähli keramiki täçler protez kategoriýasyna degişli “örtmek” aklamak usulyna degişlidir. Diş proteziniň bu görnüşini ýasamak üçin “dişiň ýüzünden bir gatlak üýşürmeli”, soňra bolsa ýüzüne ýapyşmak üçin ýokary güýçli ýelimli keramiki ýamany ýa-da ähli keramiki täjini ulanmaly. diş. Bu usul şol bir wagtyň özünde dişiň görnüşini we reňkini gowulaşdyryp biler.

Dişleri akartmagyň artykmaçlyklary
Dişler ak bolansoň, adamlar has ýaş, sagdyn we has ynamly görünerler. Gum sepilenden we aklanandan soň, dişleriň üstündäki tüssäni we betel hozy şkalasyny aýyrandan soň, bu hapalar sebäpli döreýän erbet ysy hem gowulaşdyryp biler. Öňler betel hozy çeýnemek endigi bolan hassalar, dişleri agardylandan soň, öňküsinden has ynamly bolmakdan başga-da, ýylgyrmaga we betel hozy çeýnemekden erbet endikden çalt ýüz öwürmäge taýýardyrlar. Dişleri akartmak bejergisinden soň, has gowy arassalamak endikleri we yzygiderli baryp görmek bilen deňeşdirip bilseňiz, diş tagtasyny netijeli aýyryp, diş etiniň çişmeginiň, dişiň çüýremeginiň, diş etiniň atrofiýasynyň, periodontal keseliň we beýleki keselleriň öňüni alyp biler.

Dişleri akartmak üçin seresaplyklar
Oth Diş duýgurlygy: Dişlerini aklamak üçin “himiki usullary” ulanýan hassalar üçin (sowuk yşyk / lazer aklamak ýa-da öýi aklamak), operasiýadan soň diş kislotasy ýa-da sowuk we yssy duýgurlygy bolup biler. Dogry işlemek sebäpli dörän diş duýgurlygy wagtlaýyn bolup, birnäçe gün dynç alandan soň dikeldilip bilner. Aýratyn hem duýgur dişleri bolan näsaglar üçin, aklanmazdan bir ýa-da iki hepde öň desensizasiýa diş pastasyny ulanyp başlap bilersiňiz we diş duýgurlygynyň meselesiniň has öňüni alyp we gowulaşdyryp bilýän akartma döwründe desensizasiýa diş pastasyny ulanmagy dowam etdirip bilersiňiz.

Dark Gara iýmitleriň sarp edilişini azaldyň we agyz arassalygyny saklaň: Dişleri aklamak bir gezek amala aşyrylmaýar we belli bir wagtdan soň dişleriň reňki birneme dikelýär. Gara iýmitleriň sarp edilişini azaldyň, üç nahardan soň dişleriňizi arassalaň we dişleriňiziň akartma täsirini uzak wagtlap saklamak üçin yzygiderli barlaň.


Iş wagty: Awgust-05-2021