Dişleri nädip akartmaly, Gigi Lai we Zhong Jiaxin, dişleri akartmagyň aýratyn usuly

Gigi Lai diş goramak meselesinde hiç haçan ýalta däl. Dişleri akartmak baradaky maslahatlaryny öňem bir filmde paýlaşyp, gowy dişler toplumy bilen doglandygyny we ençeme ýyl bäri ortodontiki bejergi almandygyny aýtdy. Dişleriň reňki tebigydyr. Şeýle-de bolsa, ertiriň ertesi gününiň agyr işine üns berilmez diýip hasaplaýar. Diş bejergisine henizem ähmiýet berýär. Ine, dişleri aklamak üçin 5 maslahat. Gigi Lai her gün irden we agşam dişlerini ýuwjakdygyny aýtdy. Şertler rugsat berse, sagdyn dişler üçin berk binýat döretmek üçin günortanlyk nahardan soň dişlerini ýuwýar.

Gigi Laýyň dişleri aklamak usuly 1. Dişleriňizi elektrik diş çotgasy bilen tegelek hereketlerde ýuwuň
Irden, günortan we agşam dişleriňizi ýuwmak elbetde möhümdir, ýöne çotga etmegiň usuly hem möhüm bölekdir. Gigi Lai, dişleriň her burçuny has netijeli arassalamak üçin dişleri ýuwmak “tegelek çotga” bolmalydygyna we diş etini massa can edip biljekdigine ynanýar. Dişleriňizi ýokary we aşak ýuwmakdan saklanmaga synanyşyň, sebäbi diş etiňize zeper ýetirmek aňsat. Dişleriňizi tegelek hereketlerde ýuwmaga ökde däl bolsaňyz, elektrik diş çotgasy kömekçisini ulanyp bilersiňiz.

Gigi Laýyň dişleri aklamak usuly 2. Allergiýa garşy diş pastasyny saýlaň
Agyz bejergisi önümlerini saýlanyňyzda, Gigi Lai ilki bilen dişleriniň zerurlyklaryna we şertlerine baha berer. Mysal üçin, diş eti has duýgur bolanda, diş nerwlerini durnuklaşdyrmak we dişleriň duýgurlygyny we agyrysyny azaltmak üçin köşeşdiriji ýa-da allergiýa garşy diş pastalary bilen käbir diş pastalaryny saýlar.

Gigi Giginiň dişleri aklamak usuly 3. Arassa dil örtügi
Mundan başga-da, diliň arassalanmagyna üns bermeli däldir. Gigi Lai, dişlerini ýuwandan soň dil örtügini arassalamak üçin dil örtügi taýagyny ulanar. Bu diňe bir tagam çişleriniň duýgurlygyny ýokarlandyryp bilmän, diş çüýremeginiň, diş plakasynyň ýa-da diş etiniň beýleki keselleriniň hem öňüni alyp biler. Gigi Laýyň dişlerini aklamak usuly 5. Dişleri aklamak üçin her hepde ulanyň. Gigi Lai hepdede bir gezek her gezek ýarym sagatlap dişleri akartýan ýamany ulanjakdygyny aýtdy. Diňe ulanmak amatly däl, bahasy has elýeterli we täsiri gaty möhümdir.


Iş wagty: Awgust-05-2021