Diş pastasyny aklamak, gök ýagtylygy aklamak, diş pastasyny aklamak we akartmak jeliniň artykmaçlyklaryny we kemçiliklerini deňeşdirmek.

Londonly diş lukmany Riçard Markes käbir adamlaryň sary dişleri bilen dogulýandygyny, ýöne köpüsiniň kislotaly iýmitleri iýmek ýaly şertler sebäpli ýüze çykýandygyny aýtdy. Artykmaç kislotalar dişleri poslaýar, emal ýitmegine we dişleriň sary bolmagyna sebäp bolýar. Mundan başga-da, gündelik çilim çekmek, çaý içmek we içmek endikleri hem dişleriň sarylmagyny tizleşdirer.

Dişleri akartmagyň usuly 1: Dişleri akartmak
Aklaýjy maddalar düzümi pes, ulanmaga amatly we birneme arzan, ýöne dişiň üstündäki pigmenti aýyrmak üçin bir-iki hepde gerek. Adetmezçiligi, dişleriň diapazonyny doly ýapmak aňsat däl, akartma täsiri deň däl we diş etine ýa-da dişlere zeper ýetmek mümkinçiligi bar.

Dişleri aklamak usuly 2: Gök ýagty dişleri aklamak
Diş lukmanynyň edarasynda ýerine ýetirilen gök açyk diş aklamak, agardyjy serişdeleri katalizirläp, akartma wagtyny azaldyp biler we emal galyňlygyna täsir etmez ýa-da dişlere göni zeper ýetirmez. Bu usul ýarym ýyldan gowrak wagtyň dowamynda dişleri sekizden on derejä çenli aklap biler, derrew dişleri akartmak netijelerini gazanyp biler, ýöne bahasy birneme gymmat.
Beýleki tarapdan, soňky ýyllarda öýde dişleri akartmak üçin ýönekeý we ulanmak üçin amatly gök şöhleli maşynlar köp boldy. Bu önümleriň käbiri dişleri akartmagyň täsirine ýetmek üçin ses tolkunynyň titremesini ulanmaga esaslanýar. Käbir önümleri jel bilen ulanmak gerek. Önümleriň köpüsi ulanylandan soň dişleri üç-bäş dereje akartýandygyny öňe sürýär.

Dişleri aklamak usuly 3: Öý dişlerini akartmak jeli
Esasan, jeldäki amin peroksidiň üsti bilen, akartma tehnologiýasynda iň köp ulanylýan düzüm bolan dişleri akartmagyň täsirine ýetmekdir. Justatmazdan ozal adaty ýasalan diş lagasyna aklaýjy jel goşuň, soň ony uklamak üçin geýiň we oýananyňyzda diş läheňini aýyryň we arassalaň. Akartma effekti görmek üçin adatça bir hepde gerek, ýöne dişleri duýgur we ýumşak edip biler.

Dişleri aklamak usuly 4: kokos ýagy bilen garmaly
Diş ýagy çeňňegi Europeanewropa we Amerika ýurtlarynda uzak wagt bäri meşhurlyk gazandy we bu meşhurlaryň köpüsi tarapyndan hormatlanýan gowy endik. Diňe dişleri akartmaga kömek etmän, saglyk üçin hem peýdalydyr. Irden turanyňyzdan soň 10-15 minut zeýtun ýagy bilen çalyň, ýa-da kokos ýagyny çalmak üçin ulanyň, soňra agyz boşlugynda ýerleşýän bakteriýalary goýbermek üçin suw bilen arassalaň.


Iş wagty: Awgust-05-2021