Täze dizaýn SmileKit arassa zolaklar

Gysga düşündiriş:

Hususy bellik HP / CP dişleri akartmak zolaklary häzirki zaman adamlarynyň köpüsiniň öýüň daşynda dişlerini aklamak üçin saýlamagydyr. Gaplamak ýer tutmaýar we her dozada götermek aňsat, arassaçylyk we howpsuz aýratyn paket bar. Dişleri akartmak üçin başga bir zady ulanmagyň zerurlygy ýok.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: Hytaý
Marka ady: SMILEKIT
Önümiň ady: Hususy dişleri aklamak zolaklary
Tagam: Mint tagamy / ýöriteleşdirilen
Açar söz: dişleri agardyjy zolaklar, diş zolaklary
Ulanylyşy: Gündelik öý
Hyzmat: OEM ODM hususy belligi
Arza: Kofe diş, temmäki diş, goňur diş
1 guty öz içine alýar: 7 halta / 14 bölek.14 halta / 28 bölek
Reňk: Aç-açan
Eltip bermegiň wagty: 3-7 gün
Goşundy: Peroksid däl / 6% at güýji
1 (4)

Haryt maglumatlary

Harydyň ady Dişleri akartmak zolaklary
Saýlaw Mint / OEM
Reňk OEM / Gök
Ses 40g
Hyzmat OEM elýeterli. guty we ulanyjy gollanma kitaby hemmesi düzülip bilner
Şahadatnamalar CE GMP MSDS
Eltip bermek usuly DHL, EMS, Fedex, TNT, Howa bilen, Deňiz bilen
Eltip bermegiň wagty Ownuk sargyt üçin 1-3 gün, OEM sargyt üçin 12-20 gün
1 (3)

Iň oňat netijeleri gazanmak üçin käbir peýdaly maslahatlar:

1. Zolaklar ulanylanda çilim çekmäň.

2. Kofe, çaý, çakyr ýa-da gazlandyrylan içgiler içmezlige çalşyň.

3. Müşderilere akartma zolaklaryny 30 minutdan köp ulanmagy maslahat berýäris.

4. Galyndylary aýyrmak üçin agardyjy zolaklary ulananyňyzdan soň dişleri ýuwmak maslahat berilýär.

1 (2)

Iň gowy diş dişleýjisini saýlaň:

· Çuňňur goýlan tegmilleri aýyryň
· 14 günde görnükli ak diş alyň.
· Ak ýylgyryş bilen has ynamly boluň.
· Täze tegmilleriň döremeginiň öňüni alyň
· Hiç hili sebäp bolmazdan ak dişler
· Kliniki taýdan ortaça 3 kölege

 

 
peýda bolýar.
duýgurlygy.
14 günde ak.

1 (1)

Kokos işjeňleşdirilen uglerod, kokos ýagy, narpyz, poliwinilpirrolidon.

1 (7)

Durmuşda dişleri aklamak üçin köp dişleri aklamak beýleki zatlar bilen birleşdirilmeli. Şeýle-de bolsa, beýleki zatlar bilen birleşmek üçin dişleri akartmak zolaklary gerek däl. Gaplamany ýyrtyp, dişleriňize goýuň we dişleriňizi aklap başlap bilersiňiz. Bu gaty ýönekeý we akartýan maddalar bazaryňyza görä saýlanyp bilner, wodorod peroksidiň dürli konsentrasiýalary, karbamid peroksidiň dürli konsentrasiýalary, kömür dişlerini aklaýan poroşokyň ýa-da beýleki maddalaryň arassa tebigy komponentlerini saýlap biler, köpçülikleýin önüm öndürip bileris. Müşderileriň köpüsi bazarda öz markasyny etmek isleýärler, kynçylyk ýok, biz size kömek edip bileris. Öz markasy bolan müşderiler üçin önümleriň we gaplamalaryň özleşdirilmegini goldaýarys, müşderiniň dizaýny kämil däl bolsa, kynçylyk ýok, müşderilere gaplamany mugt dizaýn etmäge kömek edip bileris.

1 (5)

  • Öňki:
  • Indiki: