“SmileKit” arassa dişleri aklamak zolaklary

Gysga düşündiriş:

Dişleri aklamak zolaklary hususy bellik, öýde dişleri akartmak tejribesini berýär, diş lukmanlarynyň ulanýan şol bir emeli howpsuz dişleri aklaýjy maddalary ulanýar, iň soňunda 4-8 kölege gollanmasyny gowulandyrýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: Hytaý
Marka ady: SMILEKIT
Önümiň ady: Hususy dişleri aklamak zolaklary
Tagam: Mint tagamy / ýöriteleşdirilen
Açar söz: dişleri agardyjy zolaklar, diş zolaklary
Ulanylyşy: Gündelik öý
Hyzmat: OEM ODM hususy belligi
Arza: Kofe diş, temmäki diş, goňur diş
1 guty öz içine alýar: 7 halta / 14 bölek.14 halta / 28 bölek
Reňk: Aç-açan
Eltip bermegiň wagty: 3-7 gün
Goşundy: Peroksid däl / 6% at güýji

Her kim million dollarlyk ýylgyryş isleýär we her ýyl dişleri aklamak üçin has ýönekeý we amatly önümler bilen çykýar. Dişleri akartýan stikerler bazardaky iň geljegi uly we ýokary girdejili önümleriň biridir. Ofisdäki lazer dişlerini akartmak bejergileri bilen deňeşdirilende, bu has amatly saýlaw, düýbünden tygşytly. Mundan başga-da, dişleri agardyjy pasta ulanmak amatly, hatda ony geýmek size başga zatlar etmez.

1 (3)

Haryt maglumatlary

Harydyň ady Dişleri akartmak zolaklary
Saýlaw Mint / OEM
Reňk OEM / Gök
Ses 40g
Hyzmat OEM elýeterli. guty we ulanyjy gollanma kitaby hemmesi düzülip bilner
Şahadatnamalar CE GMP MSDS
Eltip bermek usuly DHL, EMS, Fedex, TNT, Howa bilen, Deňiz bilen
Eltip bermegiň wagty Ownuk sargyt üçin 1-3 gün, OEM sargyt üçin 12-20 gün
1 (5)

Iň oňat netijeleri gazanmak üçin käbir peýdaly maslahatlar:

1. Zolaklar ulanylanda çilim çekmäň.

2. Kofe, çaý, çakyr ýa-da gazlandyrylan içgiler içmezlige çalşyň.

3. Müşderilere akartma zolaklaryny 30 minutdan köp ulanmagy maslahat berýäris.

4. Galyndylary aýyrmak üçin agardyjy zolaklary ulananyňyzdan soň dişleri ýuwmak maslahat berilýär.

1 (3)

Iň gowy diş dişleýjisini saýlaň:

· Çuňňur goýlan tegmilleri aýyryň
· 14 günde görnükli ak diş alyň.
· Ak ýylgyryş bilen has ynamly boluň.
· Täze tegmilleriň döremeginiň öňüni alyň
· Hiç hili sebäp bolmazdan ak dişler
· Kliniki taýdan ortaça 3 kölege

 

 
peýda bolýar.
duýgurlygy.
14 günde ak.

1 (2)

Kokos işjeňleşdirilen uglerod, kokos ýagy, narpyz, poliwinilpirrolidon.

1 (1)

Aýratynlyklary

1. earyrtmak aňsat
2. Güýçli berkidiji güýç
3. Akartmagyň täsiri gowy
4. Bulaşyk jel ýok
5. Ulanylandan soň arassalamak üçin iň az jel galyndysy, dişleri akartmak zolaklary hususy etiketkada wodorod peroksid ýa-da peroksid däl maddalary üpjün edýär we plakata gözegçilik etmek we demi täzelemek üçin goşmaça peýdasy bar. Duýgur dişleriň we diş etleriniň rahat we ygtybarly aklanmagyny üpjün etmek üçin ýörite düzülendir.

1 (6)

  • Öňki:
  • Indiki: