Tebigy dişleri agardyjy ruçka KIT

Gysga düşündiriş:

Tebigy dişleri agardyjy ruçka - Dişleri çalt aklamak üçin diş akartma jeliniň ýokary konsentrasiýasy ýok, ýöne professional dişleri akartandan soň dişleri saklamak üçin professional diş agardyjy ruçka hökmünde ulanylyp bilner, sebäbi dişleriňizi gyjyndyrmaýar we dişleri saklap bilýär. Akartmagyň täsiri. Sahypadaky ähli önümler Dişleri aklaýan lomaý we şahsy bellikleri goldaýar, Soraglara we sargytlara hoş geldiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Näme üçin hemmämiz tebigy dişleri aklaýan ruçkany gowy görýäris?

Kömür dişlerini agardyjy poroşok köp adam tarapyndan gowy görülýär, sebäbi wegetarian we ekologiýa taýdan arassa, iň esasysy bolsa dişlerimizi aklap bilýär. Köp adamlar dişlerini aklamak üçin kömür tozy halaýarlar. Theöne kömür tozy dişleri aklanda köp oňaýsyzlyklar bolar, sebäbi ol tozanly gurluş, şonuň üçin üns bermeseňiz, köp ýerleri dargadarsyňyz, tarak stolumyzy çyzarsyňyz we size gerek çyglylyga garşy. Şeýle-de bolsa, indi tebigy dişlerimizi aklaýan ruçka kömür tozyny çig mal hökmünde ulanýar, şonuň üçin hem dişleri aklaýan ruçkanyň hem-de tebigy we organiki bolan kömür tozynyň artykmaçlyklaryna eýedir. Tebigy dişleri aklaýan ruçka kokos gabygynyň kömür tozanyndan ýasalýar. Kokos gabygynyň kömür tozy, sosial ýa-da söwda platformasy bolsun, köp dişleri agardyjy synlary görüp biler. Dişleri aklaýan ruçkany günde iki gezek ulanyň, has gowusy reňklenen iýmitler ýa-da içgiler ulanylandan soň. Ativea bolmasa, ruçkany günde iki gezek çotgadan we ýuwlandan soň derrew ulanyp bilersiňiz.

1

Tebigy dişleri aklaýan ruçka, derrew dişleri aklaýan ruçkamy?

Tebigy dişleri agardyjy ruçka dişleri netijeli aklap biler we ulanyş döwründe kokos gabygynyň düzümindäki uglerod tozy bolan dişleriň akartma täsirini saklamagyny dowam etdirip, dişlere himiki akartma allergiýasynyň öňüni alyp biler. Elbetde, bu dişleri agardyjy önüm wagtlaýyn dişleri akartýan boýag hökmünde hem ulanylyp bilner.

6

Tebigy dişleri aklaýan ruçka haýsy aýratynlyklar we hyzmatlar bilen üpjün edýär?

Hususy ýazgylar önümlerde we daşarky gaplamalarda çap edilip bilner Dürli reňkleri özleşdirmek üçin goldaw 2ML we 4ML dozalary goldaýar Dişleri aklamak lomaý bahasy, arzan dişleri aklaýan önümler üçin bazar barmy? Tebigy dişleri agardyjy ruçka, bazardaky boşlugyň içinde himiki agardyjy maddalar sebäpli dişleri agardyjy ruçkany ulanyp bilmeýän adamlary düzýär. Dişleri agardyjy jel ruçkasy, dişleri aklaýan çotga ruçkasy hem bolup biler.

2

Bazarda dişleri agardyjy galamlar, dişleri agardyjy galamlar, dişleri agardyjy taýaklar, dişleri agardyjy ruçkalar bilen birmeňzeş ulanylýarmy?

Bazardaky önümleriň köpüsi birmeňzeş daşky gaplama, birmeňzeş ulanylyş
1-nji ädim Galamyň düýbüni gabyň ujuna goýlan kiçijik bir jel görýänçäňiz birnäçe sagat öwrüň.
2-nji ädim Dodaklary dişlerden uzaklaşdyryp, giň ýylgyryň, dişleri arassalaň we guradyň.
3-nji ädim Bu jeli 30 sekuntlap ​​dişleriňiziň ýüzüne sürtüň. Jel dişleriňiz bilen kontaktda işjeňleşer we jel köpügini birneme görersiňiz, bu bolsa organiki tegmilleri işjeň eredýär we tegmiller bilen reňklenen islendik diş gurluşyny agarýar. Jeli dişleriň üstünde 10 minut saklaň we agzyňyzy ýuwuň.
4-nji ädim Galamyň ujuny ýuwmaň. Ujundaky galyndy jeli arassalaň. Galam indiki gezek ulanyň.

3

Ulanmak üçin görkezmeler

Dişleri agardyjy öndüriji, dişleri aklaýan lomaý we hususy bellik edýäris.

dişleri agardyjy zolaklar, dişleri akartýan jeller, dişleri agardyjy ruçkalar, kömür dişleri akartmak tozy,

hünärmen diş lukmanlary dürli ofis dişlerini agardyjy enjamlary ýa-da öý dişlerini agardyjy enjamlary ulanýarlar,

we elbetde dişleri aklaýjy maşyn.

Has köp önüm gerek bolsa, has köp lomaý dişleri aklaýan önümlere basyň.

Dişleri agardyjy önümleriň hemmesi, dişleri aklaýan şahsy belligi edip biler we dişleri aklaýan lomaý bahalary alyp biler

Gyzgyn bellikler: tebigy dişleri aklaýan ruçka, üpjün edijiler, öndürijiler, lomaý, bahasy, hususy belligi

4
5

  • Öňki:
  • Indiki: