Sorag-jogap

Sorag-jogap

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler. Goşmaça maglumat üçin kompaniýanyňyz bilen habarlaşandan soň size täzelenen baha sanawyny ibereris.

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, Analiz / ýerine ýetiriş şahadatnamalaryny öz içine alýan resminamalaryň köpüsini berip bileris; Insurancetiýaçlandyryş; Gerek ýerinde gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

Töleg usullarynyň haýsy görnüşlerini kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da Paypal-a edip bilersiňiz:
30% öňünden goýum, B / l-iň göçürmesine garşy 70% balans.

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegini kepillendirýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamasyny ulanýarys. Şeýle hem howply önümler üçin ýöriteleşdirilen howply gaplamalary we temperatura duýgur önümler üçin tassyklanan sowuk ammar iberijilerini ulanýarys. Hünärmen gaplama we standart däl gaplama talaplary goşmaça töleg alyp biler.

Ippingük daşama tölegleri barada nähili?

Eltip bermek bahasy, haryt almak üçin saýlan ýoluňyza bagly. “Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat ýol. Deňiz kenary boýunça, köp mukdarda iň oňat çözgüt. Takyk ýük nyrhlary, mukdary, agramy we ýoly barada jikme-jiklikleri bilsek size berip bileris. Goşmaça maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.