Iň oňat CP / HP 0-44% Dişleri agardyjy gel Bulksale

Gysga düşündiriş:

Dokalanan we sary dişlerden dynmaga kömek etmek üçin iň oňat dişleri aklaýjy jel bar. Wodorod peroksid ýa-da karbamid peroksid, natriý hlorid bar bolan iň oňat dişleri aklaýjy jel bar. Adatça iň oňat dişleri akartýan jel barada aýdylanda, olary ulanmak üçin dişleri akartýan gaplar gerek bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

BleaChing üçin iň oňat dişleri akartýan jel ulanyp başlamazdan ozal diş lukmanyňyz bilen maslahatlaşyň. Agzyň konturyny üýtgetmek üçin ýörite tarelka ýasap biler we
jeli nädip dogry ulanmalydygyny düşündiriň. Ora-da görkezme gollanmasyny okap bilersiňiz. Suw esasly erginde ulanylanda karbamid peroksid çüýrär
işjeň aklaýjy komponent bolan wodorod peroksidine.
Iň oňat dişleri akartýan jeli lýubka çalyň. Goýmazdan ozal dişleriňizi ýuwuň. Laýany diňe gündizine ýa-da gündizine birnäçe sagat geýmeli
gije. Diş lukmanyňyz, ak diş almak üçin iki hepde töweregi agyz tarelkasyny ulanmagy maslahat berip biler. Dişlerden ýa-da diş etlerinden galyndylary ýuwaşlyk bilen süpüriň
mata, arassa barmak ýa-da ýumşak diş çotgasy, soňra agzy güýçli ýuwuň.
Iň oňat aklaýjy jel ulanmak, ýylgyrşyňyzy has ýagty görkezmegiň ajaýyp usulydyr, sebäbi hakykatdanam akartmak arkaly dişleriňiziň reňkini üýtgedýärsiňiz. In
bambuk kömür diş pastasy ýaly her gün ak ýylgyryşy, diş pastasyny ýuwmagy buýurmak. Gollanma laýyklykda ulanyp bilersiňiz
öýde howpsuz we täsirli ýylgyrmak üçin iň gowy dişleri aklaýan jel. Kofe tegmilleri we sary dişler bilen hoşlaşyň, janlanan ýylgyryşa salam!

235 (4)

Spesifikasiýa:

HR-TWG15 Ak reňkli şpris jeli
Aýratynlyklary Dürli ululygy 3ml 5ml. 10ml
Ak reňkli jeliň güýji: 0 1-35% HP 0 1-44% CP Peroksid däl jel. PAP gel , Karbamid / Wodorod / Peroksid däl
3/5 / 10ml-de 2 sany şpris
3 Gel üçin ýörite dişleri akartýan krt
3 Hususy bellik
Dişleri aklaýan jel maglumatlary Dişleri aklaýan jeliň adyny aýdyň
Göwrümi: 3/5 / 10ml
Reňk: TransparentBlue / Green / Whrte putter bar
Akartmagyň çözgüdi görnüşi: Karbamid / Wodorod / Peroksid däl jeliň reňki arassa
Bukja hyzmaty
Küpek çap
Pnvate belligini goýuň (öz markaňyzyň we logotipiňizi ýazyň)
MOQ mugt nusgalary bar
Görkezmeler Bejergi üçin wrtening jeli
Şprisiň gapagyny aýryň. saklamak we soňra ulanmak üçin saklaň
Sluwaş-ýuwaşdan az mukdarda ulanyň (agzyňyzyň ýokarky we aşaky tarapynda her bir diş täsirine jeliň gabat gelýän kellesiniň ululygy hakda)
her bejergide jemi 1ml üçin her tarapa takmynan 1/2 ml jel ulanmaly
Görkezmeler Indi ýüklenen tarelkany üns bilen agzyňyza salyň we dişleriňiz jele çümýänçä ýuwaşlyk bilen ötüň
Dişleri akartmak Gd hünär derejesindäki formuladyr, şonuň üçin derrew dişleriňiziň üstünde çişirilýän ýa-da köpürjikli duýgy duýmaly.
Bu düýbünden adaty we formulanyň öz işini edýändigini size habar berýär
Bejergiňiziň möhüm bir bölegi üçin bu aljyraňňy duýgyny duýmalysyňyz.
Duýduryş Diňe kosmetiki taýdan ulanmak üçin. Alluwutma. Gözler bilen aragatnaşykdan gaça duruň Salkyn t> krujka saklaň Çagalaryň elinden daşda wagtlaýyn diş duýgurlygy ýüze çykyp biler, oňaýsyzlyk ýa-da gaharlanma sebäpli ulanmagy bes ediň
235 (2)

Dişler has ýumşak dentin, soňra bolsa içki nerw bilen örtülen daşky emaldan durýar. Iýmitlendiriji (we tegmiller) gözenegiň üsti bilen dişlere geçýär. Dişleriň derisi ýaly gözenekleri bar. Wagtyň geçmegi bilen iýmitden, içgiden, temmäkiden we dermanlardan bolan tegmiller tebigy sarylyga sebäp bolýar. Diňe dişleri süpürmek aýrylmaz
çuňňur tegmiller. Dişleri aklaýan iň oňat diş formulasy, dişlere siňdirip, gözenekdäki tegmili ýuwaşlyk bilen göterýär. Surfaceerüsti emallaryň hakyky aralaşmagy 40 minutdan soň bolup geçdi. Adaty tarelka, jeliň hatda her dişiň her burçy bilen aragatnaşykda bolmagyny üpjün edýär.
Dişleri aklaýan iň oňat jel kostýumy: Dişiň daşky reňklenmegi (kofe, temmäki, sous, nahar önümleri we ş.m. ak we has açyk ýylgyryş

235 (1)
235 (3)

Dişleri agardyjy önüm öndürijiler, dişleri akartýan önümiň şahsy belligini üpjün edýäris
dişleri agardyjy zolaklar, dişleri akartýan jeller, dişleri akartýan ruçkalar, işjeňleşdirilen kömür dişleri akartmak tozy, dişler öndürmek
ýaly akartma toplumy
hünärmen diş lukmanlary dürli ofis dişlerini agardyjy enjamlary ýa-da öý dişlerini agardyjy enjamlary ulanýarlar,
we elbetde dişleri aklaýjy maşyn.
Has köp önüm gerek bolsa, has köp lomaý dişleri aklaýan önümlere basyň.
charcaol dişleri aklaýjy poroşok şahsy etiketkany, dişleri agardyjy zolaklary şahsy etiketkany, dişleri agardyjy toplumyň şahsy belligini goldaýarys
we ş.m., Şonuň üçin dişleri lomaý lomaý edýäris.

235 (5)
235 (6)

  • Öňki:
  • Indiki: