Işjeňleşdirilen uglerod diş tozy

Gysga düşündiriş:

Işjeň kömür dişlerini akartýan poroşok, agzyňyzyň saglygyna organiki alternatiwadyr. Dişleri ygtybarly aklamak we üýtgetmek, emeli berkitmek, detoksifikasiýa etmek, demiňizi täze saklamak we zyýanly himiki maddalara ýa-da goşundylara töwekgelçilik etmezlik üçin 100% tebigy maddalary üns bilen saýlaýarys.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Işjeň uglerod diş tozy
Harydyň ady Dişleri agardyjy poroşok / Diş arassalaýjy poroşok / Işjeň kömür tozy
OEM markasy ýa-da markaňyz
Gündelik ulanmak üçin çotga bilen ulanylýar
Çilim, kofe, çaý, içginiň tegmillerini aýyrmak boýunça işjeň netije. Gündelik ulanylanda dişleri aklamak
Işjeň goşundy

1 (1)

Işjeň kömür

Ultra ýumşak silikon,

Kalsiý karbonat,

DL-Menthol,

Stevioside,

Funksiýa iful Ajaýyp ýylgyryş Diş dişini aklamak
Görnüşi : Dişleri aklamak / Diş arassalamak
Agramy : 30g

Işjeň kömür dişlerini akartýan poroşok, dişleri akartmagyň siňdirilmegi üçin täsirli tebigy bejergidir. Kokos gabygyndan ýasalan kömür, beýleki kömürleriň iň gowusydyr. Kokos gabygy bug bilen işjeňleşdirilenden soň, kömür dişlerden boýalan tegmilleri aýryp, siňdiriş prosesini başdan geçirip biler. Aktiwleşdirilen kömür dişlerini akartýan tozany hepdede 3-4 gezek ýuwup, aýdyň täsirini görüp bilersiňiz. Kokos kömri iň uly gözenekli meýdany eýeleýär we agaç, himiki ýa-da iýilýän kömür siňdirip bilýär. Şonuň üçin işjeňleşdirilen kömür dişlerini aklaýjy poroşok, dişlerden has köp tegmilleri siňdirip, olary has ýagty, ak we arassa edip biler. Şol bir wagtyň özünde, beýleki kömüriň ähli artykmaçlyklary bar.

1 (2)

Näme üçin bizi saýlamaly?

-Biz 4000 inedördül metrden gowrak zawod, profesional dişleri aklaýan önümçilik.
- 10 ýyldan gowrak tejribe toplap, hünärli gözleg we gözleg toparymyz, tehniki maslahat beriş hyzmatlarymyz we tozansyz laboratoriýa bar.
- Size ýokary hilli önümleri üpjün etmek üçin berk önümçilik dolandyryş ulgamy.
-OEM, ODM we nusga hyzmaty bar

1 (3)
1 (4)

Jikme-jik suratlaryň beýany

100% arassa işjeňleşdirilen kömür tozy
Iň ýokary hilli iýmit derejesi

Goşundylar: Arassa işjeňleşdirilen kömür tozy. Başga hiç zat.

Işjeňleşdirilen kömür, gaty siňdiriji inçe gara poroşok. Organiki maddalary karbonlaşdyrmak arkaly döredilýär ýa-da işjeňleşdirilýär. Kokos gabyklary işjeňleşdirilen kömüriň köpüsinden ýasalýar. Bu amal, has köp toksinleriň we hapalaryň siňdirilmegi üçin molekulalaryň siňdirilişini ýokarlandyrýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER